A continuació us vaig a explicar d’una manera clara i ordenada com obtenir l’ajuda de 200 € que està facilitant el govern des del Ministeri d’Agricultura. Aquesta tramitació l’ha de realitzar el punt de venda.

1) Els models de bicicleta elèctrica han d’estar donats d’alta en el Ministeri d’Agricultura. Per comprovar entrar a Llistat de Vehicles.

2) El punt de venda ha d’estar donat d’alta també. Sinó donar-se d’alta.

3) Un cop el punt de venda està donat d’alta, entrar a l’accés zona privada amb la clau corresponent.

 

4) A partir d’aquí emplenar dades del beneficiari entrant en Alta sol·licitud d’ajuda.

5) A tenir en compte el següent:

– Si no hi ha fons el sistema no permetrà completar el formulari.

– Cal fer una sol·licitud d’ajut per cada venda.

– En començar el procés d’introducció de dades en una nova sol·licitud se’t sol·licitaran dades bàsiques que caracteritzen l’ajut sol·licitat. Segons avanç en la introducció d’aquestes dades sol·licitades: Revisa les seves dades abans d’enviar atès que no és possible modificar-los en el formulari o fitxa un cop finalitzada la reserva.

– Un cop feta la reserva, el punt de venda té disponible al gestor de Sol·licituds Presentades, en la sol·licitud corresponent, un pdf amb la Fitxa de la Sol·licitud d’Ajuda.

– El punt de venda rebrà un correu, a l’adreça electrònica aportada per a tal efecte, confirmant que s’ha realitzat la reserva de pressupost per a la sol·licitud d’ajuda que ha iniciat. En aquest correu se li informarà dels passos que ha de realitzar.

– Per finalitzar reserva del pressupost, el punt de venda ha recopilar del beneficiari tota documentació prevista a continuació:

1. Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal on consti el NIF de la persona jurídica en vigor. En el cas de persones físiques, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, llevat que l’interessat presti el seu consentiment exprés perquè les seves dades d’identitat personal puguin ser consultats per la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat estableix l’Ordre PRE / 3949/2006, de 26 de desembre, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents. Si són professionals autònoms, fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal on consti el NIF i certificat de l’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.

2. Certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 22 i 24 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. No obstant això, la presentació de la sol·licitud suposa el consentiment de l’interessat perquè les administracions públiques puguin demanar la informació necessària per verificar els requisits d’aquesta convocatòria, llevat que el beneficiari denegui expressament aquest consentiment, havent d’aportar llavors els certificats a què es refereix l’article 22 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Si es tracta de professionals autònoms, còpia de l’últim rebut del pagament de l’impost d’Activitats Econòmiques. En cas d’estar exempts del pagament, hauran d’aportar certificat d’inscripció censal d’Activitats Econòmiques expedits per la Delegació Provincial d’Hisenda.

4. Declaració responsable del beneficiari de no estar incurs en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei General de Subvencions, i en particular, de trobar-se al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que preveu el article 21 del Reglament de la Llei General de Subvencions (aquest full la facilitarà el punt de venda, està en el menú esquerra un cop dins zona privada)

A més cal aportar:

5. Fotocòpia de la factura de compra  a desglossar i per aquest ordre: preu franc fàbrica, altres descomptes, base imponible, IVA , preu després d’impostos, ajuda pública aportada a càrrec del PIMA i total a pagar pel beneficiari adquirent. A la factura, haurà de constar el número de bastidor en el cas de bicicletes. Així mateix, ha de constar la marca, model i versió del vehicle adquirit.

6. Fitxa de fabricant on s’haurà d’acreditar la identificació de la bicicleta a través del número de bastidor i el número de sèrie de la bateria, a més de Marca i model de bicicleta.

7. Fitxa de sol·licitud d’ajuda

En tots els casos d’imprimir tres còpies de la Fitxa de Sol·licitud d’Ajuda, han de ser adequadament emplenades i signada pel beneficiari, així com segellada pel punt de venda:

Una còpia per al client.

Una còpia per al punt de venda.

Una còpia per MAGRAMA. Aquesta ha de ser guardada pel concessionari o punt de venda, per la qual descrit a l’article 7, apartat 14 del Reial Decret que regula el Programa PIMA Aire abril.

8. Quan tinguis tots aquests documents (hi ha 3 mesos des de la sol·licitud d’ajuda), hauràs de fer escaneig en format pdf. Tornar a entrar en l’aplicació informàtica del Programa PIMA Aire4 situada al web del MAGRAMA, buscant amb el localitzador corresponent la sol·licitud d’ajuda concreta i un a un, col·locar cada document esmentat en la seva ubicació corresponent , segons indicacions donades en l’aplicació.

Un cop a l’aplicació i en la sol·licitud d’ajuda concreta, caldrà prémer Editar i omplir les dades que es demanaran com són:

– Nombre de Bastidor

– Nº Sèrie de la bateria

 

Finalment Finalitzar la Sol·licitud d’Ajudes.

A continuació el punt de venda rebrà un correu electrònic a l’adreça aportada per a tal efecte. S’hi informarà que la seva Sol·licitud d’Ajuda es troba en procés d’acceptació.

En cas de qualsevol consulta relacionada amb les normes del programa PIMA 4, poden dirigir-se al telèfon 91 754 91 53. L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient